Thursday, December 15, 2011

Kata nama Terbitan

1.Kata nama Terbitan wujud apabila kata nama am diberi imbuhan.

2.Imbuhan yang membentuk kata nama terbitan boleh diletakkan :

di awal kata ( awalan )
di akhir kata ( akhiran )
di awal dan di akhir kata ( apitan )

3.Sila teliti contoh-contoh imbuhan :

a)di awal kata
pe- , pem-, pen-, peng-, penge-, per-, dan ke-

b)di akhir kata
-ita, -man, -wati, -an, dan -wan

c)di awal dan di akhir kata ( apitan )
per- -an, penge- -an, peng- -an, pen- -an, pem- -an, pe- -an, dan ke- -an

4. Kata dasar yang diberi imbuhan untuk dijadikan kata nama terbitan terdiri daripada beberapa kelas iaitu :-

a) kelas kata = kata kerja

-kata dasar = peraga, latih, bawa, lawan

-kata terbitan = peragawati/latihan/pembawaan/perlawanan

b) kelas kata = kata sendi

-kata dasar = oleh, untuk

-kata terbitan = perolehan/peruntukan

c) kelas kata = kata nama

-kata dasar = lombong/rumah/guru

-kata terbitan = perlonbongan/perumahan/perguruan

d) kelas kata = kata adjektif

-kata dasar = cantik/besar/tinggi

-kata terbitan = kecantikan/pembesar/ketinggian

http://adf.ly/1okqV

No comments:

Post a Comment