Thursday, December 24, 2009

PERKATAAN

PENGENALAN PERKATAAN

Proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa ialah :

1. Proses penyusunan morfem menurut peratutaran sistem morfologi bahasa itu. iaitu struktur kata, bentuk kata dan penggolongan kata.

2. Proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan.
- Awalan - sisipan - morfem kosong
- Akhiran - apitan - bentuk fleksi

PERKATAAN

Perkataan-perkataan dalam sesuatu bahasa boleh terdiri daripada bentuk dasar, iaitu bentuk kata kecil yang tidak menerima sebarang imbuhan atau bentuk terbitan, atau bentuk yang dihasilkan daripada proses memperluas bentuk dasar tadi melalui berbagai-bagai cara pembentukan kata.

Perkataan unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna, terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa.

Perkataan dimula dan diakhir oleh sempadan perkataan. Contoh:
(+)Pelajar(++)itu(++)bakal(++)menjadi(++)mahasiswa.

Sempadan perkataan ii bersifat abstrak iaitu hanya wujud dalam fikiran kita, dan tidak ditandai apabila kita menggunakan perkataan itu dalam tulisan ataupun pertuturan.

Perkataan mengandungi berbagai-bagai bentuk yang dapat dijeniskan sebagai yang berikut:
a. kata tunggal
b. kata terbitan
c. kata majmuk
d. kata ganda

KATA TUNGGAL
Bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar, yakni tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. Contoh itu, bakal, atau makan. Terdapat dua jenis kata tunggal iaitu :
a. kata tunggal bebas dapat berdiri sendiri sebagai satu ayat. contoh:
itu? Bakal! Saya.

b. kata tugas. Iaitu unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit kata tunggal bebas untuk melaksanakan tugas nahunya.
Contoh:
di mana ?
untuk siapa ?
ke mana ?

Perkataaan di, untuk dan ke merupakan kata tugas.

KATA TERBITAN
Bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan. Contoh
a. mendukung (men+dukung)
b. dipukul (di+pukul)
c. mengakui (meng+aku+i)
d. pertunjukan (per+tunjuk+an)
e. gemuruh (g+em+uruh)

KATA MAJMUK
Bentuk kata yang wujud apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu. Contoh:
a. air mata 1. sudut tepat
b. meja makan 2. kata kunci
c. kerani sekokah 3. hati batu
d. bendahari kehormat 4. muka tembok

KATA GANDA
Bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Contoh:
a. kanak-kanak
b. lelaki
c. bertubi-tubi
d. membohong-bohongi
e. memperkecil-kecilkan

No comments:

Post a Comment