Wednesday, December 23, 2009

Morfologi

Bidang ilmu bahasa yang mengkaji

a) struktur kata
b) bentuk kata, dan
c) penggolongan kata.

Struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna.

Bentuk kata ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan, dan penggandaan.

Penggolongan kata Ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan/atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama.

Morfologi Bahasa Melayu

Bidang yang mengkaji struktur, bentuk, dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu.

No comments:

Post a Comment