Wednesday, December 23, 2009

MORFEM

Unit-unit tatabahasa menjadi unsur perkataan disebut morfem.

Morfem ialah unit terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau yang menjalankan tugas nahu.

Sesuatu perkataan itu dibentuk daripada satu morfem atau lebih morfem. Contohnya ;

Ajar(perkataan) / Satu(Morfem)
Mengajar(perkataan) / Dua(Morfem)
Berkakikan(perkataan) / Tiga(Morfem)/Ber + kaki + kan(contoh)

Morfem boleh bersifat bebas dan bersifat terikat

Morfem bebas dapat wujud bersendirian.
Contoh = sekolah, laut, kapal, pisau, kuih, rumah.

Morfem terikat ialah morfem yang wujud bersama-sama morfem yang lain. Contoh =
ber + sekolah (bersekolah)
laut + an (lautan)
pakai + an (pakaian)

morfem / morfem Perkataan / Bentuk kata terbitan
ber(imbuhan) / sekolah (kata dasar)/ bersekolah
laut(kata dasar)/ an (imbuhan)/ lautan
pakai(kata dasar)/ an (imbuhan)/ pakaian

*Morfem terikat (ber- dan -an) tidak boleh wujud tanpa kata dasar*

Jelas terdapat perbezaan antara perkataan dengan morfem terletak pada sifat bebasnya.

Perkataan ialah bentuk bebas yang bermakna dan dapat berdiri sendiri. Contoh rumah, ajaran, pengundi, sekolah dan lain-lain.

Perkataan / Morfem
rumah 1 morfem
sekolah 1 morfem
undi 1 morfem
-an 1 morfem
peng- 1 morfem

Pengundian terdapat 3 morfem

Jelas di sini bahawa perkataan-perkataan terdiri daripada morfem tetapi tidak semua morfem itu perkataan. Contoh imbuhan -an dan peng-.

No comments:

Post a Comment