Thursday, December 24, 2009

IMBUHAN

Imbuhan dimaksudkan unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya.

Tercakup dalam imbuhan ialah bentuk awalan, akhiran, sisipan, apitan, morfem kosng dan bentuk fleksi. imbuhan kosong dan bentuk fleksi tidak wujud dalam bahasa Melayu kecuali beberapa bahasa asing seperti bahasa Inggeris.

IMBUHAN AWALAN
imbuhan yang ditambahkan pada bahagian hadapan kata dasar. Contoh,
ber- contoh berjalan
ter- contoh terambil

IMBUHAN AKHIRAN
imbuhan yang ditambahkan pada bahagian belakang kata dasar. Contoh,
-an contoh lautan
-kna contoh panjangkan

IMBUHAN SISIPAN
imbuhan yang diselitkan di antara unsur-unsur kata dasar. Contoh,
-em- contoh g+em+uruh (gemuruh)

IMBUHAN APITAN
imbuhan yang ditambahkan serentak pada hadapan dan pada belakang kata dasar. Contoh,
ke-...-an contoh kedudukan, keadaan,
pe-...-am comtoh pedalaman

No comments:

Post a Comment