Friday, December 25, 2009

FRASA SENDI NAMA

FSN ialah satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu KSN dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada KSN itu.

KSN ialah bentuk morfem atau kata yang letaknya di hadapan frasan nama. KSN yang sering digunakan dalam bahasa Malaysia seperti:

BINAAN FRASA SENDI NAMA
FSN boleh terbentuk daripada salah satu binaan berikut:
a. KSN + Frasa Nama
b. KSN + Kata Nama Arah + Frasa Nama
c. KSN + Kata Nama Arah + Frasa Nama + (Frasa Keterangan)

A. KSN + FRASA NAMA
KSN wujud sebagai perkataan yang letaknya d hadapan frasa nama. Contoh:
a. di (KSN) jambatan (FN) = di jambatan
b. ke (KSN) sekolah rendah (FN) = ke sekolah rendah
c. dari (KSN) Johor Baharu (FN) = dari Johor Baharu
d. kepada (KSN) ibu Fatimah (FN) = kepada ibu Fatimah
e. pada (KSN) waktu itu (FN) = pada waktu itu

1. untuk(KSN) pelajar-pelajar baharu (FN) = untuk pelajar-pelajar baharu
2. dengan (KSN) kebijaksanaannya (FN) = dengan kebijaksanaannya
3. sejak (KSN) zaman dahulu (FN) = sejak zaman dahulu
4. tentang (KSN) negara maju (FN) = tentang begara maju
5. sampai (KSN) subuh (FN) = samapi subuh
6. bagi (KSN) kanak-kanak cacat = bagi kanak-kanak cacat

B. KSN+(Kata Nama ARAH)+FRASA NAMA
KSN wujud juga sebagai perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama yang didahului satu unsur Kata Nama Arah (KNA)
a. Di(KSN)belakang(KNA)rumah(FN)= Di belakang rumah.
b. ke(KSN)dalam(KNA)bilik gelap(FN)= ke dalam bilik gelap.
c. dari(KSN)dalam(KNA)hatinya(FN)= dari dalam hatinya.
d. dengan(KSN)belakang(KNA)parang(FN)= dengan belakang parang.
e. untuk(KSN)dalam(KNA)negeri(FN)= untuk dalam negeri.

KSN boleh juga wujud tanpa Kata Nama Arah (KNA)
a. Di(KSN)rumah(FN)= Di rumah.
b. ke(KSN)bilik gelap(FN)= ke bilik.
c. dari(KSN)hatinya(FN)= dari hatinya.
d. dengan(KSN)parang(FN)= dengan parang.
e. untuk(KSN)negeri(FN)= untuk negeri.

C. KSN+KNA+FN+(keterangan)
FSN terbentuk apabila Frasa nama menjadi pelengkap kepada KSN itu diikuti keterangan. Contoh:

a. ke(KSN) utara(KNA) negeri Jepun(FN) pada tahun lalu(Keterangan)
Ali ke utara negeri Jepun pada tahun lalu.
b. dari(KSN)selatan(KNA)Johor(FN)dengan bapanya(keterangan)
dari selatan Johor dengan bapanya.
c. di(KSN)atas(KNA)pangkuan ibunya(FN)setiap waktu(keterangan)
di atas pangkuan ibunya setiap waktu.

Unsur keterangan dalan ayat di atas dapat disongsangkan bagi membentuk ayat berikutt:

a. Pada tahun lalu(keterangan) Ali(KN) ke((KSN) utara(KNA) negeri Jepun(FN).
b. Dengan bapanya budak itu merantau ke selatan Johor.
c. Setiap waktu kanak-kanak itu di atas pangkuan ibunya.

1 comment: