Friday, December 25, 2009

BENTUK PERKATAAN (bentuk kata tunggal)

Bentuk kata boleh terdiri daripada satu morfem atau susunan beberapa morfem.

Proses pembentukan kata menghasilkan bentuk-bentuk kata yang berikut:
a. bentuk kata tunggal
b. bentuk kata terbitan
c. bentuk kata majmuk
d. bentuk kata ganda

BENTUK KATA TUNGGAL

Kata tunggal jika dilihat dari segi persukuan kata boleh mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata.

Sesuatu suku kata boleh dibentuk oleh satu vokal (V) sahaja, atau satu (V) disertai satu konsonan (K) atau beberapa (K). Contoh:
KV = yu ( ikan yu)
KV = ru ( pokok ru)
KVKK = teks
KVK = roh, cat, bab, bah.
KKVK = stor, skel, draf.

Kata tunggal dengan dua suku kata yang mempunyai berbagai-bagai susunan (K) dan (V).
Contoh:
a. a-ku 1. ma-kan
b. a-las 2. sung-guh
c. du-a 3. kom-pleks
d. su-a 4. syah-du

Kata tunggal dengan tiga suku kata. Contoh:
a. ba-ha-ya 1. ceng-ke-rik
b. ge-la-gat 2. bi-a-wak
c. gem-bi=ra 3. sem-bi-lam
d. cem-pe-dak 4. ca-ca-tan

Kata tunggal dengan empat suku kata. Contoh:
a. a-nu-ge-rah 1. bi-da-da-ri
b. hu-lu-ba-lang 2. ma-sya-ra-kat
c. per-ka-ta-an

BENTUK KATA TUNGGAL JENIS AKRONIM
Bentuk yang dihasilkan umumnya melalui pencantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan atau pencantuman bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu. Contoh:

a. cer-pen = cerita pendek
b. jen-tolak = jentera tolak
c. ha-kis = habis kikis
d. ta-di-ka = taman didikan kanak-kanak
e. ABIM = Angkatan Belia Islam Malaysia
f. Petronas = Petroleum Nasional
g. Proton = Perusaha Otomobil Nasional

No comments:

Post a Comment