Friday, December 25, 2009

BENTUK PERKATAAN (bentuk kata terbitan)

BENTUK KATA TERBITAN
Kata terbitan terhasil daripada proses pengimbuhan iaitu proses yang menambahkan atau menggandingkan imbuhan pada kata dasar yang kemudiannya membentuk kata terbitan.

Kata dasar yang menerima imbuhan ialah morfem bebas semantara imbuhan merupakan morfem terikat.

Kata terbitan mempunyai kata dasar daripada jenis morfem bebas. Contoh:
a. ber + jalan (berjalan)
b. lukis + an (lukisan)

Bentuk kata seperti (ber + tapa), (ke + mudi), dan (ter + tawa), terdiri daripada satu akar kata dan satu imbuhan. Perkataan-perkataan demikian telah sebati sehingga dianggap sebagai satu perkataaan yang tersendiri.

Proses pengimbuhan boleh juga berlaku pada kata dasar daripada jenis kata terbitan dan juga kata majmuk. Contoh, perkataan yang mengandungi kata dasar daripada jenis kata terbitan dan kata majmuk.

a. Imbuhan dengan kata dasar terbitan
1. peN + ketua = pengetua
2. meN + ketepi + kan = mengetepikan

b. imbuhan dengan kata dasar majmuk
1. ber + darah panas = berdarah panas
2. peN + kuat kuasaan = penguatkuasaan
3. meN + anak emas + kan = menganakemaskan

No comments:

Post a Comment