Friday, December 25, 2009

BENTUK PERKATAAN (bentuk kata majmuk)

Kata majmuk, bentuk kata yang dihasilkan melalui proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan dieja terpisah.

Kata majmuk dibezakan daripada frasa kerana tidak dapat disisipkan sebarang unsur antara unit-unitnya. Contoh, air hujan, duta besar, dan telefon dail terus.

Dalam bahasa melayu kata majmuk dieja terpisah, tetapi terdapat beberapa kecualian oleh sebab kelaziman penggunaan. Contoh:
Lazim
a. jalan raya
b. daya serap
c. campur tangan
d. tujuk ajar
e. ambil alih

kelaziman
a. antarabangsa
b. bumiputera
c. jawatankuasa
d. kakitangan
e. tanggungjawab

No comments:

Post a Comment