Wednesday, December 30, 2009

PENGGUNAAN KATA SENDI NAMA secara UMUM

Penggunaan FSN dalam ayat, dua KSN yang serupa boleh digabungkan dalam bentuk setara dengan menggunakan kata hubung seperti dan, atau, dan tetapi. Contoh:

1. Serangan itu datang dari dalam dan dari luar kota.

2. Cahaya itu menuju ke kiri atau ke kanan.

3. Ali bukan ke Singapura tetapi ke Johor.

4. Bungkusan ini dikirim oleh abang atau oleh kakak.

5. Tanda harga ada di dalam dan di luar kotak.

Sunday, December 27, 2009

FRASA SENDI NAMA sebagai KETERANGAN

FSN boleh wujud sebagai unsur keterangan kepada frasa kerja, frasa adjektif, dan frasa nama.

1. FSN keterangan FRASA KERJA boleh mendukung beberapa makna, antaranya keterangan masa, tempat, bandingan, tujuan, hal, peryertaan, dan alat. Contohnya:

a. Kereta api bertolak(subjek)pada(FSN) pukul lima.(FSN keterangan)
(keterangan tentang masa)
Kereta api bertolak pada pukul lima.

b. Dia berbicara(subjek) tentang(FSN) perkara itu. (FSN keterangan)
(keterangan tentang sesuatu hal)
Dia berbicara tentang perkara itu.

c. Budak-budak itu berehat(subjek) di(FSN) bawah pokok. (FSN keterangan)
(keterangan tentang tempat)
Budak-budak itu berehat di bawah pokok.

d. Saya datang(subjek) dengan(FSN) isteri.(FSN keterangan)
(keterangan tentang pernyataan)
Saya datang dengan isteri.

e. Bapanya memukul ular itu(subjek) dengan(FSN) kayu.(FSN keterangan)
(keterangan tentang menggunakan alat)
Bapanya memukul ular itu dengan kayu.

f. Pembahas itu bercakap(subjek) seperti(FSN) murai. (FSN keterangan)
(keterangan tentang perbandingan)
Pembahas itu bercakap seperti murai.

g. Kita haruslah berusaha (subjek) demi(FSN) keutuhan kita. (FSN keterangan)
(keterangan tentang tujuan)
Kita haruslah berusaha demi keutuhan kita.

2. FSN keterangan FRASA ADJEKTIF boleh mendukung beberapa makna, antaranya keterangan bandingan, hal, masa, dan tujuan. Contohnya:

a. Budak itu kurus(subjek) seperti(FSN) galah.(FSN keterangan)
(keterangan tentang bandingan)
Budak itu kurus seperti galah.

b. Pelajar itu bijak(subjek) dalam(FSN) semua mata pelajaran.(FSN keterangan)
(keterangan tentang sesuatu hal)
Pelajar itu bijak dalam semua mata pelajaran.

c. Rumah itu cantik(subjek)seperti(FSN)mahligai.(FSN keterangan)
(keterangan tentang perbandingan)
Rumah itu cantik seperti mahligai.

d. Dia selalu sibuk(subjek) dengan(FSN) pekerjaannya.(FSN keterangan)
(keterangan tentang sesuatu hal atau perkara)
Dia selalu sibuk dengan pekerjaannya.

e. Mereka binggung(subjek) pada(FSN) mulanya.(FSN keterangan)
(keterangan tentang masa)
Mereka binggung pada mulanya.

Bayi itu selalu lapar(subjek) pada(FSN) waktu pagi.
(keterangan tentang masa)
Bayi itu selalu lapar pada waktu pagi.

f. Pekerja-pekerja harus cekap(subjek) demi(FSN) ketinggian hasil pengeluaran.
(FSN keterangan)
Pekerja-pekerja harus cekap demi ketinggian hasil pengeluaran.

3. FSN keterangan FRASA NAMA boleh mendukung beberapa makna, antaranya keterangan tempat,pembuat,masa,asal,dan tujuan. Contohnya:

1. Rumah-rumah(subjek) di(FSN) bandar(FN) tidak semuanya besar.
(keterangan tentang tempat)

2. Panggilan telefon(subjek) untuk(FSN) ayah(FN) itu datang dari Singgapura.
(keterangan tentang tujuan)

3. Itu sejenis pakaian(subjek) pada(FSN) zaman(FN) kerajaan Melaka.
(keterangan tentang masa)

4. Perbelanjaan(subjek) di(FSN) Mekah(FN) pada(FSN) musim(FN) haji sangat tinggi.
(keterangan tentang tempat dan masa)

5. Kain(subjek) daripada(FSN) sutera(FN) mahal harganya.
(keterangan tentang asal sesuatu benda)

6. Sumber bekalan air penduduk Singapura adalah dari(FSN) Johor(FN).
(keterangan tentang sesuatu sumber)

7. Lukisan oleh(FSN) Ibrahim(FN) telah memenangi hadiah pertama.
(keterangan tentang pembuat)

PREDIKAT FRASA SENDI NAMA

Predikat FSN ialah konstituen yang hadir selepas subjek dalam ayat yang mempunyai susunan yang biasa. Contohnya:

1. Mereka(subjek)ke sawah setiap pagi(predikat FSN).
2. Hadiah itu (subjek)untuknya(predikat FSN).
3. Surat itu (subjek)daripada ibunya(predikat FSN).
4. Kain itu(subjek)daripada benang sutera.
5. Rumahnya(subjek)di bandar(predikat FSN).

Friday, December 25, 2009

FRASA SENDI NAMA

FSN ialah satu binaan dalam ayat yang terdiri daripada satu KSN dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada KSN itu.

KSN ialah bentuk morfem atau kata yang letaknya di hadapan frasan nama. KSN yang sering digunakan dalam bahasa Malaysia seperti:

BINAAN FRASA SENDI NAMA
FSN boleh terbentuk daripada salah satu binaan berikut:
a. KSN + Frasa Nama
b. KSN + Kata Nama Arah + Frasa Nama
c. KSN + Kata Nama Arah + Frasa Nama + (Frasa Keterangan)

A. KSN + FRASA NAMA
KSN wujud sebagai perkataan yang letaknya d hadapan frasa nama. Contoh:
a. di (KSN) jambatan (FN) = di jambatan
b. ke (KSN) sekolah rendah (FN) = ke sekolah rendah
c. dari (KSN) Johor Baharu (FN) = dari Johor Baharu
d. kepada (KSN) ibu Fatimah (FN) = kepada ibu Fatimah
e. pada (KSN) waktu itu (FN) = pada waktu itu

1. untuk(KSN) pelajar-pelajar baharu (FN) = untuk pelajar-pelajar baharu
2. dengan (KSN) kebijaksanaannya (FN) = dengan kebijaksanaannya
3. sejak (KSN) zaman dahulu (FN) = sejak zaman dahulu
4. tentang (KSN) negara maju (FN) = tentang begara maju
5. sampai (KSN) subuh (FN) = samapi subuh
6. bagi (KSN) kanak-kanak cacat = bagi kanak-kanak cacat

B. KSN+(Kata Nama ARAH)+FRASA NAMA
KSN wujud juga sebagai perkataan yang letaknya di hadapan frasa nama yang didahului satu unsur Kata Nama Arah (KNA)
a. Di(KSN)belakang(KNA)rumah(FN)= Di belakang rumah.
b. ke(KSN)dalam(KNA)bilik gelap(FN)= ke dalam bilik gelap.
c. dari(KSN)dalam(KNA)hatinya(FN)= dari dalam hatinya.
d. dengan(KSN)belakang(KNA)parang(FN)= dengan belakang parang.
e. untuk(KSN)dalam(KNA)negeri(FN)= untuk dalam negeri.

KSN boleh juga wujud tanpa Kata Nama Arah (KNA)
a. Di(KSN)rumah(FN)= Di rumah.
b. ke(KSN)bilik gelap(FN)= ke bilik.
c. dari(KSN)hatinya(FN)= dari hatinya.
d. dengan(KSN)parang(FN)= dengan parang.
e. untuk(KSN)negeri(FN)= untuk negeri.

C. KSN+KNA+FN+(keterangan)
FSN terbentuk apabila Frasa nama menjadi pelengkap kepada KSN itu diikuti keterangan. Contoh:

a. ke(KSN) utara(KNA) negeri Jepun(FN) pada tahun lalu(Keterangan)
Ali ke utara negeri Jepun pada tahun lalu.
b. dari(KSN)selatan(KNA)Johor(FN)dengan bapanya(keterangan)
dari selatan Johor dengan bapanya.
c. di(KSN)atas(KNA)pangkuan ibunya(FN)setiap waktu(keterangan)
di atas pangkuan ibunya setiap waktu.

Unsur keterangan dalan ayat di atas dapat disongsangkan bagi membentuk ayat berikutt:

a. Pada tahun lalu(keterangan) Ali(KN) ke((KSN) utara(KNA) negeri Jepun(FN).
b. Dengan bapanya budak itu merantau ke selatan Johor.
c. Setiap waktu kanak-kanak itu di atas pangkuan ibunya.

BENTUK PERKATAAN (bentuk kata ganda)

Bentuk kata yang dihasilkan melalui proses mengulangi kata dasar. Proses pengulangan ini sama ada melibatkan seluruh kata dasar (penggandaan penuh) atau sebahagian kata dasar (penggandaan separa).

Penggandaan penuh
a. gedi-gedi
b. besar-besar
c. budak-budak

Penggandaan separa
a. le-laki (lelaki)
b. je-jari (jejari)
c. re-rambut (rerambut)

BENTUK PERKATAAN (bentuk kata majmuk)

Kata majmuk, bentuk kata yang dihasilkan melalui proses yang merangkaikan dua kata dasar atau lebih yang membawa makna tertentu. Kata majmuk bertindak sebagai satu unit dan dieja terpisah.

Kata majmuk dibezakan daripada frasa kerana tidak dapat disisipkan sebarang unsur antara unit-unitnya. Contoh, air hujan, duta besar, dan telefon dail terus.

Dalam bahasa melayu kata majmuk dieja terpisah, tetapi terdapat beberapa kecualian oleh sebab kelaziman penggunaan. Contoh:
Lazim
a. jalan raya
b. daya serap
c. campur tangan
d. tujuk ajar
e. ambil alih

kelaziman
a. antarabangsa
b. bumiputera
c. jawatankuasa
d. kakitangan
e. tanggungjawab

BENTUK PERKATAAN (bentuk kata terbitan)

BENTUK KATA TERBITAN
Kata terbitan terhasil daripada proses pengimbuhan iaitu proses yang menambahkan atau menggandingkan imbuhan pada kata dasar yang kemudiannya membentuk kata terbitan.

Kata dasar yang menerima imbuhan ialah morfem bebas semantara imbuhan merupakan morfem terikat.

Kata terbitan mempunyai kata dasar daripada jenis morfem bebas. Contoh:
a. ber + jalan (berjalan)
b. lukis + an (lukisan)

Bentuk kata seperti (ber + tapa), (ke + mudi), dan (ter + tawa), terdiri daripada satu akar kata dan satu imbuhan. Perkataan-perkataan demikian telah sebati sehingga dianggap sebagai satu perkataaan yang tersendiri.

Proses pengimbuhan boleh juga berlaku pada kata dasar daripada jenis kata terbitan dan juga kata majmuk. Contoh, perkataan yang mengandungi kata dasar daripada jenis kata terbitan dan kata majmuk.

a. Imbuhan dengan kata dasar terbitan
1. peN + ketua = pengetua
2. meN + ketepi + kan = mengetepikan

b. imbuhan dengan kata dasar majmuk
1. ber + darah panas = berdarah panas
2. peN + kuat kuasaan = penguatkuasaan
3. meN + anak emas + kan = menganakemaskan

BENTUK PERKATAAN (bentuk kata tunggal)

Bentuk kata boleh terdiri daripada satu morfem atau susunan beberapa morfem.

Proses pembentukan kata menghasilkan bentuk-bentuk kata yang berikut:
a. bentuk kata tunggal
b. bentuk kata terbitan
c. bentuk kata majmuk
d. bentuk kata ganda

BENTUK KATA TUNGGAL

Kata tunggal jika dilihat dari segi persukuan kata boleh mengandungi satu suku kata atau lebih daripada satu suku kata.

Sesuatu suku kata boleh dibentuk oleh satu vokal (V) sahaja, atau satu (V) disertai satu konsonan (K) atau beberapa (K). Contoh:
KV = yu ( ikan yu)
KV = ru ( pokok ru)
KVKK = teks
KVK = roh, cat, bab, bah.
KKVK = stor, skel, draf.

Kata tunggal dengan dua suku kata yang mempunyai berbagai-bagai susunan (K) dan (V).
Contoh:
a. a-ku 1. ma-kan
b. a-las 2. sung-guh
c. du-a 3. kom-pleks
d. su-a 4. syah-du

Kata tunggal dengan tiga suku kata. Contoh:
a. ba-ha-ya 1. ceng-ke-rik
b. ge-la-gat 2. bi-a-wak
c. gem-bi=ra 3. sem-bi-lam
d. cem-pe-dak 4. ca-ca-tan

Kata tunggal dengan empat suku kata. Contoh:
a. a-nu-ge-rah 1. bi-da-da-ri
b. hu-lu-ba-lang 2. ma-sya-ra-kat
c. per-ka-ta-an

BENTUK KATA TUNGGAL JENIS AKRONIM
Bentuk yang dihasilkan umumnya melalui pencantuman bunyi-bunyi pertama dalam sejumlah perkataan atau pencantuman bahagian-bahagian daripada beberapa perkataan untuk membentuk satu perkataan baharu. Contoh:

a. cer-pen = cerita pendek
b. jen-tolak = jentera tolak
c. ha-kis = habis kikis
d. ta-di-ka = taman didikan kanak-kanak
e. ABIM = Angkatan Belia Islam Malaysia
f. Petronas = Petroleum Nasional
g. Proton = Perusaha Otomobil Nasional

Thursday, December 24, 2009

KATA AKRONIM

Tergolong dalam kata tunggal. Perkataan yang diterbitkan melalui proses penggabungan singkatan beberapa perkataan dan membentuk satu perkataan yang utuh.

Bentuk singkatan terdiri daripada :
a. suku kata
b. huruf-huruf tertentu

Mara = Majlis Amanah Rakyat
pawagam = panggung wayang gambar
NATO = North Atlantik Tready Organization
motel = motor hotel

IMBUHAN

Imbuhan dimaksudkan unit-unit bahasa tertentu yang ditambahkan pada bentuk-bentuk lain yang menyebabkan perubahan makna nahunya.

Tercakup dalam imbuhan ialah bentuk awalan, akhiran, sisipan, apitan, morfem kosng dan bentuk fleksi. imbuhan kosong dan bentuk fleksi tidak wujud dalam bahasa Melayu kecuali beberapa bahasa asing seperti bahasa Inggeris.

IMBUHAN AWALAN
imbuhan yang ditambahkan pada bahagian hadapan kata dasar. Contoh,
ber- contoh berjalan
ter- contoh terambil

IMBUHAN AKHIRAN
imbuhan yang ditambahkan pada bahagian belakang kata dasar. Contoh,
-an contoh lautan
-kna contoh panjangkan

IMBUHAN SISIPAN
imbuhan yang diselitkan di antara unsur-unsur kata dasar. Contoh,
-em- contoh g+em+uruh (gemuruh)

IMBUHAN APITAN
imbuhan yang ditambahkan serentak pada hadapan dan pada belakang kata dasar. Contoh,
ke-...-an contoh kedudukan, keadaan,
pe-...-am comtoh pedalaman

PERKATAAN

PENGENALAN PERKATAAN

Proses pembentukan kata dalam sesuatu bahasa ialah :

1. Proses penyusunan morfem menurut peratutaran sistem morfologi bahasa itu. iaitu struktur kata, bentuk kata dan penggolongan kata.

2. Proses pembentukan perkataan melibatkan pengimbuhan.
- Awalan - sisipan - morfem kosong
- Akhiran - apitan - bentuk fleksi

PERKATAAN

Perkataan-perkataan dalam sesuatu bahasa boleh terdiri daripada bentuk dasar, iaitu bentuk kata kecil yang tidak menerima sebarang imbuhan atau bentuk terbitan, atau bentuk yang dihasilkan daripada proses memperluas bentuk dasar tadi melalui berbagai-bagai cara pembentukan kata.

Perkataan unit ujaran yang bebas dan mengandungi makna, terdiri daripada satu atau gabungan beberapa bentuk bunyi bahasa.

Perkataan dimula dan diakhir oleh sempadan perkataan. Contoh:
(+)Pelajar(++)itu(++)bakal(++)menjadi(++)mahasiswa.

Sempadan perkataan ii bersifat abstrak iaitu hanya wujud dalam fikiran kita, dan tidak ditandai apabila kita menggunakan perkataan itu dalam tulisan ataupun pertuturan.

Perkataan mengandungi berbagai-bagai bentuk yang dapat dijeniskan sebagai yang berikut:
a. kata tunggal
b. kata terbitan
c. kata majmuk
d. kata ganda

KATA TUNGGAL
Bentuk kata yang terdiri daripada hanya satu bentuk dasar, yakni tidak menerima apa-apa bentuk imbuhan atau kata dasar yang lain. Contoh itu, bakal, atau makan. Terdapat dua jenis kata tunggal iaitu :
a. kata tunggal bebas dapat berdiri sendiri sebagai satu ayat. contoh:
itu? Bakal! Saya.

b. kata tugas. Iaitu unit yang tidak dapat berdiri sendiri tetapi memerlukan sekurang-kurangnya satu unit kata tunggal bebas untuk melaksanakan tugas nahunya.
Contoh:
di mana ?
untuk siapa ?
ke mana ?

Perkataaan di, untuk dan ke merupakan kata tugas.

KATA TERBITAN
Bentuk kata yang mengandungi kata dasar yang mendapat atau menerima imbuhan. Contoh
a. mendukung (men+dukung)
b. dipukul (di+pukul)
c. mengakui (meng+aku+i)
d. pertunjukan (per+tunjuk+an)
e. gemuruh (g+em+uruh)

KATA MAJMUK
Bentuk kata yang wujud apabila dua kata dasar atau lebih dirangkaikan menjadi satu kesatuan sintaksis yang membawa makna tertentu. Contoh:
a. air mata 1. sudut tepat
b. meja makan 2. kata kunci
c. kerani sekokah 3. hati batu
d. bendahari kehormat 4. muka tembok

KATA GANDA
Bentuk kata yang dihasilkan dengan menggandakan atau mengulangi kata dasar sama ada ganda tersebut diulang secara keseluruhan atau pada bahagian-bahagian tertentu dan dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. Contoh:
a. kanak-kanak
b. lelaki
c. bertubi-tubi
d. membohong-bohongi
e. memperkecil-kecilkan

Wednesday, December 23, 2009

MORFEM

Unit-unit tatabahasa menjadi unsur perkataan disebut morfem.

Morfem ialah unit terkecil dalam bahasa yang berfungsi gramatis atau yang menjalankan tugas nahu.

Sesuatu perkataan itu dibentuk daripada satu morfem atau lebih morfem. Contohnya ;

Ajar(perkataan) / Satu(Morfem)
Mengajar(perkataan) / Dua(Morfem)
Berkakikan(perkataan) / Tiga(Morfem)/Ber + kaki + kan(contoh)

Morfem boleh bersifat bebas dan bersifat terikat

Morfem bebas dapat wujud bersendirian.
Contoh = sekolah, laut, kapal, pisau, kuih, rumah.

Morfem terikat ialah morfem yang wujud bersama-sama morfem yang lain. Contoh =
ber + sekolah (bersekolah)
laut + an (lautan)
pakai + an (pakaian)

morfem / morfem Perkataan / Bentuk kata terbitan
ber(imbuhan) / sekolah (kata dasar)/ bersekolah
laut(kata dasar)/ an (imbuhan)/ lautan
pakai(kata dasar)/ an (imbuhan)/ pakaian

*Morfem terikat (ber- dan -an) tidak boleh wujud tanpa kata dasar*

Jelas terdapat perbezaan antara perkataan dengan morfem terletak pada sifat bebasnya.

Perkataan ialah bentuk bebas yang bermakna dan dapat berdiri sendiri. Contoh rumah, ajaran, pengundi, sekolah dan lain-lain.

Perkataan / Morfem
rumah 1 morfem
sekolah 1 morfem
undi 1 morfem
-an 1 morfem
peng- 1 morfem

Pengundian terdapat 3 morfem

Jelas di sini bahawa perkataan-perkataan terdiri daripada morfem tetapi tidak semua morfem itu perkataan. Contoh imbuhan -an dan peng-.

Morfologi

Bidang ilmu bahasa yang mengkaji

a) struktur kata
b) bentuk kata, dan
c) penggolongan kata.

Struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambang (tulisan) yang menjadi unit bahasa yang bermakna.

Bentuk kata ialah rupa unit tatabahasa sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan, dan penggandaan.

Penggolongan kata Ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan/atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama.

Morfologi Bahasa Melayu

Bidang yang mengkaji struktur, bentuk, dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu.