Sunday, September 06, 2009

Alih Bentuk Teks STPM

Mengalih bentuk teks/bahan Laras Moden (Laras Undang-undang):

1.Dokumen undang-undang merupakan dokumen khusus tentang undang-undang. Bahasa undang-undang nyata berbeza daripada bahasa biasas dengan ungkapan dan istilah yang tersendiri. Ayat-ayat yang digunakan biasanya panjang dan disertai oleh klausa penerang dan keterangan. Kerap kali juga ayat pasif digunakan dengan banyak.

2.Undang-undang dimulai dengan tajuk dan dibahagikan kepada pecahan-pecahan yang bernombor. Subtajuk juga digunakan untuk sesuatu perkara dan kerap kali pula terdapat pernyataan rujuk si¬lang.

3.Untuk mengalih bentuk dokumen undang-undang, baca keseluruhan petikan yang diberi. Kemudian kenal pasti:

i tajuk dan subtajuk petikan
ii bahagian, perkara, dan fasal undang-undang
iii isi utama
iv isi lanjutan atau syarat atau peraturan
v penggunaan kata dan frasa tertentu

Soalan 1
Kaji dokumen undang-undang yang berikut yang dipetik daripada Bahagian H berkenaan dengan Kebebasan Asasi dalam Perlembagaan Malaysia.

BAHAGIAN II KEBEBASAN ASASI

Larangan buangan negeri, dan kebebasan bergerak
(1) Tiada seorang warganegara pun boleh dibuang negeri atau ditahan daripada masuk ke dalam Persekutuan.

(2) Tertakluk kepada Fasal (3) dan kepada mana-mana undang-un¬dang mengenai keselamatan Persekutuan atau mana-mana bahagi¬annya, ketenteraman awam, kesihatan awam atau hukuman bagi pesalah-pesalah, tiap-tiap warganegara adalah berhak bergerak dengan bebasnya di seluruh Persekutuan dan bermastautin di mana-mana bahagiannya.

(3) Selagi sesuatu Negeri lain ada dalam kedudukan istimewa di ba¬wah Perlembagaan ini berbanding dengan Negeri Tanah Melayu, Parlimen boleh dengan undang-undang mengenakan sekatan, antara Negeri itu dengan Negeri-negeri yang lain, ke atas hak¬hak yang diberi oleh Fasal (2) berkenaan dengan bergerak dan bermastautin.

Soalan 2
UNDANG-UNDANG PEMELIRARAAN HAIWAN

Seksyen 9, Ordinan Kesalahan-kesalahan Kecil 1955

Barang siapa, yang menjadi tuan punya atau beitanggungjawab ke atas mana-mana kuda, lembu, atau kambing, membiarkan haiwan tersebut merayau-rayau pada mana-mana jalan awam, boleh dikenakan denda tidak melebihi seratus ringgit bagi setiap haiwan, dan dikehendaki membayar semua kerosakan yang dilakukan oleh haiwan tersebut yang akan ditaksirkan oleh majistret.

UNDANG-UNDANG JENAYAH DAN HAIWAN

a) Barang siapa, yang bermaksud mengambil apa-apa haiwan dengan curangnya daripada milik mana-mana orang tanpa kerelaan orang itu, mengalih haiwan itu dengan tujuan hendak mengambilnya, dikatakan melakukan kesalahan mencuri.

b) Barang siapa, yang melakukan khianat dengan membunuh, meracun, mencacatkan, atau menjadikan tidak berguna, seekor haiwan yang berharga lima ringgit atau lebih, hendaklah dihukum penjara selama tempoh sehingga dua tahun, atau didenda, atau kedua-duanya.

Dipetik dan diubahsuaikan daripada Undang-Undang Jenayah dan Haiwan, Abdul Aziz Hussin, 1990, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, halaman 5 dan 47)

Silalah jawab soalan ini, sebagai latihan anda.

No comments:

Post a Comment